2. februara 2018.

POVRAT PDV-a ZA KUPOVINU PRVOG STANA

Pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko  lice –  punoletni  državljanin  Republike,  sa  prebivalištem  na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, pod  sledećim uslovima:

  1. da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike kao i
  2. da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu

Ovo pravo može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog  posle stupanja  na snagu  Zakona  o  izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS‟, broj 61/05) ), odnosno na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog nakon 08.07.2007. godine i to za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od navedene površine, ima pravo na refundaciju PDV-a do iznosa koji odgovara navedenoj površini stana. Dužina trajanja zajedničkog prebivališta pre dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stiče prvi stan nije od uticaja kod ostvarivanja prava na refundaciju PDV.

Detaljnije informacije i spisak potrebne dokumentacije